Isključenje odgovornosti
OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU

Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta. Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja, a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu.

Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek), neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni. Viša sila isključuje odgovornost.

 

Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila. Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom).

Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom; odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik, a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu.