Naknada štete
Šteta je neznati
 • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi.
 • Šteta je neprijatan doživljaj, a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj.
 • Naknada štete ne može biti veća od štete.
 • Odgovorno lice je dužno, ako je to moguće, da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete, a ako to nije moguće, da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom.
 • Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete, a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete.
 • Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom, a ukoliko nije, obeštećenje u novčanom iznosu.
 • Naknada štete dosuđena u novcu, određuje se prema cenama u vreme presuđenja.
 • Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen.
 • Umanjenje nečije imovine je obična šteta, a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist.
 • Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima, jednokratno.
 • Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu.
 • Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu, koje je izazvalo tu reakciju, nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi.
 • Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici, svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli, srazmerno svojoj krivici.
 • Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog, kao i od štetnikovih radnji.
 • Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice.
 • Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje  izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete.
 • Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane.
 • Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje.
 • Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička, a ne i pravna lica.
 • Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti.
 • Radnik odgovara za štetu Poslodavcu, koja je nastala na radu i u vezi sa radom, a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom.
 • Za štetu koju pričini maloletno lice, solidarno su odgovorni i mal. lice i njegovi roditelji, ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom.
 • Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji.
 • Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja, odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem.
 • Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica, a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima.
 • Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država, koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji.