Naknada štete
Posebni slučajevi

Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti; 2. izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti; 3. troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima; 4. šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje). U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug, deca i roditelji), ali i braća i sestre i vanbračni partner, ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života.

Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje, dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem, kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe, zbog nanetih povreda, trajno povećane, ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena, odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu, kao naknadu za tu štetu (ZOO čl.195).  Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti i za pretrpljeni strah. U slučaju  naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca, bračni drug, roditelji ...).

Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti, o znanju, o sposobnosti drugog lica, ili o nečemu drugom, a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti, i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude, odnosno ispravke, ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl.199). Ako je naneta povreda ugledu, časti, slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. 

Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom, prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu, kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl.202).