Naknada štete

Nadoknada materijalne štete: naturalna restitucija i novčana nadoknada.

Naturalna restitucija je oblik nadoknade materijalne štete kojim se uspostavlja stanje koje je prethodilo šteti, tj. oštećeno dobro se dovodi u stanje u kome se nalazilo pre nego što je šteta nastala.

Novčana nadoknada je takav oblik nadoknade materijalne štete kojim se oštećenom licu isplaćuje određena novčana svota. Novčana nadoknada se može odrediti kao jednokratna isplata ili u vidu novčane rente (u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja) za određeni vremenski period ili doživotno.

Prama Zakonu o obligacionim odnosima naturalna restitucija uvek ima prednost. Jedino u slučaju kada ona nije moguća ili pak sud smatra da to nije neophodno, odrediće da štetnik isplati oštećenom određeni novčani iznos, na ime naknade štete.

Ukoliko naturalna restitucija nije moguća u potpunosti, štetnik je dužan da ostatak štete nadoknadi u novcu.

Dospelost i visina - obaveza nadoknade materijalne štete je dospela u trenutku kada je šteta nastala, a visina nadoknade štete se utvrđuje prema okolnostima u trenutku donošenja presude.

 

Nadoknada nematerijalne štete – nadoknada nematerijalne štete se vrši u obliku novčane nadoknade (na taj način se oštećenom licu omogućava da za dobijena novčana sredstva sebi pribavi neko zadovoljstvo i tako na izvestan način kompenzuje pretrpljeni bol). Novčana nadoknada se dosuđuje u jednokratnom novčanom iznosu ili u vidu novčane rente. Prilikom odlučivanja o osnovanosti zahteva i o visini naknade nematerijalne štete, sud posebno vodi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome naknada služi. Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike samo ako je priznato pravosnažnom sudskom odlukom ili pismenim sporazumom.

 

Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme određeno za zastarelost te obaveze (ZOO čl. 376)

Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećeni može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja važe u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta (ZOO čl. 209).